Informaţii utile

Recent a fost constituit Comitetul sub-bazinal al râului Ciuhur


Pornind de la interesul manifestat din partea autorităților locale de a se crea un nou comitet sub-bazinal al râului Ciuhur, care eventual va deveni un instrument de soluționare a problemelor de degradare a râului, pe 4 noiembrie 2015, Centrul Național de Mediu a pus bazele acestui comitet. 
Prima ședință de formare a comitetului s-a desfășurat în orașul Cupcini și a avut ca invitați un număr mare de reprezentanți ai societății civile: Ina Coșeru, președinte AO „Centrul Național de Mediu”; Mihai Mustea, Manager Programe politici de Mediu AO ,, Centrul Național de Mediu'' ; Vasile Guțu, vicepreședintele raionului Rîșcani; Pavel Gîscă, Centru de Sănătate Publică Ocnița; Stelian Gardașevici, primăria com. Dîngeni; Iurie Țurcan, Inspecția Ecologică Rîșcani; Petru Siminițchi, Consiliul raional Edineț; Ana Țîganciuc, Centrul de Sănătate Publică Rîșcani; Mihail Chistruga, primăria com. Ocnița; Anat.Obrintețchi, PRO Varatic; Ivan Ixari, primăria or. Cupcini;Boris Cervatiuc, primăria or. Cupcini; Nicolai Malinovschi, primăria com.  Brătușeni; Maria Cojulenco, primarul s.Stolniceni; Zinaida Timoșco, primăria Stolniceni, ONG „Izvorul Cristalin”; Liudmila Fandofan, primăria Goleni;Petru Goinic, Inspecția Ecologică Ocnița; Nelli Caterinciuc,Centrul de Sănătate Publică Edineț; Cristina Ghețu, Ruslan Ciobanu, Petru Jacot, Inspecția Ecologică Edineț; Denis Usturoi, primarul s. Ruseni, Ivan Ostaficiuc, primarul or. Cupcini.
Ina Coșeru, președinte AO „Centrul Național de Mediu” a deschis lucrările ședinței, menționînd  importanța apei în economia națională și  promtitudinea constituirii Comitetului sub-bazinal Hidrografic Ciuhur, care va activa în conformitate cu prevederile Legii apelor. De rînd cu alte comitete create, acestea  vor contribui la reabilitarea rîurilor mici din Republica Moldova, considerate ca degradate. Apele reprezintă una din principalele resurse care necesită protejate și luate în evidență. 
Concomitent dna Ina Coșeru, a menționat că activitățile ecologice anterior întreprinse în sub-bazinul rîului Ciuhur, cum ar fi salubrizarea localităților, tabăra de vară-2015 au demonstrat necesitatea întreprinderii măsurilor urgente de reabilitare a cursului de apă, atragerea tuturor forțelor la menținerea și îmbunătățirea situației ecologice în subbazinul hidrografic Ciuhur. Cu referire la cadrul legal urmează să constituim Comitetul sub-bazinal Ciuhur care va realiza obiectivele principale de redresare a situației ecologice în comunitățile din bazin, menținerea în stare satisfăcătoare a râului Ciuhur și surselor care-l alimentează. 
Domnul Mihai Mustea  a menționat că problemele ecologice existente în sub-bazin urmează a fi soluționate cu antrenarea tuturor părților interesate. Obiectivele stipulate în prezentare trebuie promovate prin diverse activități, ori prin atragerea surselor financiare, sau mobilizarea  tuturor cetățenilor la redresarea situației ecologice în subbazin. De soluționarea acestor probleme se va ocupa Comitetul subbazinal, care a fost constituit în cadrul ședinței.
În urma ședinței s-a decis de a se include în componența comitetului următoarele persoane:
Petru Jacot, din partea Consiliului raional Edineț;
Vasile Guțu, din partea Consiliului raional Rîșcani;
Victor Manoil, primarul com. Ocnița;
Maria Cojulenco, primarul s. Stolniceni;
Fiodor Cucer, primarul com. Bîrlădeni;
Marcel Snegur, primarul com. Parcova;
Dinu Dlujanschi, primarul s. Duruitoarea;
Dumitru Motelica, primarul s. Varatic,
Ivan Ostaficiuc, primarul or. Cupcini;
Ion Țurcan, Inspecția Ecologică Rîșcani;
Pavel Șîscă, Centru de Sănătate Publică Ocnița;
Zinaida Timoșco, ONG „Izvorul Cristalin”.
Președinte al Comitetului a fost ales dl Petru Jacot, vicepreședinte- Vasile Guțu, iar secretar- Zinaida Timoșco. 
Regulamentul cu privire la modul de constituire și funcționare a Comitetului sub-bazinal Ciuhur este elaborat în concordanță cu prevederile art. 11 din Legea Apelor, prin care se stabilește că Autoritățile Publice Locale împreună cu societatea civilă formează astfel de Comitete sub-bazinale. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului, nr. 775 din 04 octombrie 2013 „Cu privire la hotarele districtelor bazinelor și subbazinelor hidrografice și hărțile speciale în care sunt determinate,  teritoriul republicii” este divizat în 39 subbazine, rîului Ciuhur îi revine bazinul cu numărul 16.  Un alt act normativ care a stat la baza elaborării regulamentului servește Hotărîrea Guvernului nr. 867 din 01 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind modul de constituire și de funcționare a comitetului districtului bazinului hidrografic. De menționat că subbazinul hidrografic Ciuhur este situat în bazinul rîului Prut, districtul Dunărea-Prut-Marea Neagră. Comitetul sub-bazinal este un organ consultativ, se constituite pe o perioadă de 6 ani  cu o componență de  15 persoane ce reprezintă instituțiile nominalizate în regulamentul în cauză.  Acest regulament stabilește expres limitele de competență, atribuții și drepturi, modul de desfășurare a activității, atribuțiile președintelui, vicepreședintelui și secretarului.

Acest eveniment a fost organizat în cadrul inițiativei ,,Iubește-ți rîul'' 
susținută financiar de fundația americană EcoCatalyst Foundation

 
 
 
 
Vizualizari: 570

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii