Informaţii utile

Prima serie de seminare adresate deţinătorilor/arendaşilor de lacuri/iazuri a fost realizată


Printre problemele globale cu care se confruntă omenirea la începutul mileniului trei se află lipsa apei şi degradarea calităţii apei. De asemenea, realizarea obiectivelor dezvoltării durabile depind intr-o măsură foarte mare de managementul integrat al resurselor de apă. Apa fiind un factor esenţial pentru existenţa vieţii şi pentru dezvoltarea societăţii umane.

Alimentarea cu apă a populaţiei, industriei, agriculturii şi conservarea ecosistemelor acvatice sunt abordate sectorial în mod tradiţional. Majoritatea utilizatorilor de apă, solicită resurse de apă în cantităţi din ce în ce mai mari şi de calitate foarte bună. Rezolvarea ecuaţiei „resurse versus cererea de apă, combinată cu protecţia resurselor de apă” necesită o analiză aprofundată a utilizării și utilizatorilor de apă la nivel de bazin hidrografic. Managementul resurselor de apă necesită implicarea tuturor părţilor interesate – publice şi private – la toate nivelele şi la momentul potrivit. Deciziile şi acţiunile în domeniul managementului integrat al resurselor de apă trebuie luate, de toţi cei care pot fi afectaţi, la nivelul corespunzător cel mai adecvat (pricipiul subsidiarităţii).

La momentul actual, în Republica Moldova, există 4127 de lacuri de acumulare și iazuri. Conform HG 977 din 16.08.2016 a fost adoptat Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor. Deţinătorii de lacuri de acumulare/iazuri care nu dispuneau de regulamente proprii de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor trebuiau să le perfecteze pînă la 31 decembrie 2017. Cu toate acestea, doar cca 10% din lacuri de acumulare/iazuri dețin fie pașapoarte, fie regulamente de exploatare.

În acest context, Centrul Național de Mediu a lansat un şir de seminare pentru autorități publice locale și deținători de lacuri de acumulare/iazuri pentru a crește capacitățile lor de înțelegere a modului cum funcționează un bazin hidrografic și de ce este importantă gestionarea adecvată a bazinelor acvatice pentru balanța apei, procesele de autoepurare a apei și asigurarea accesului la apă a tuturor beneficiarilor dintr-un bazin hidrografic. Scopul evenimentelor este de a informa audienţa și de a-i determina pe deținătorii de lacuri să înțeleagă, că elaborarea regulamentului de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor nu este un moft al autorităților de mediu, ci un instrument de reglementare pentru gestionarea integrată a resurselor de apă.

Prin urmare, în perioada iunie-iulie 2018, a fost organizată prima sesiune de seminare, care au avut loc pentru deținătorii de lacuri de acumulare/iazuri din raioanele Criuleni (26 iunie 2018), Anenii Noi (28 iunie 2018), Cantemir (6 iulie 2018), Edineţ (10 iulie 2018) şi Floreşti (12 iulie 2018).

În raioanele enumerate sunt înregistrate în total 498 de bazine acvatice (lacuri de acumulare sau iazuri). La seminarele organizate de Centrul Național de Mediu, în parteneriat cu Agenția ”Apele Moldovei”, au participat 225 de persoane, care au fost informați despre subiect și au avut ocazia să adreseze întrebări de interes pentru utilizatorii de apă din regiunea dată.

În cadrul seminarelor au fost discutate aspectele teoretice de funcţionare a bazinelor hidrografice, a bazinelor acvatice şi a calităţii apelor din ele.

Astfel, domnul Tudor Castraveţ, de la Institutul de Ecologie şi Geografie a relatat despre modul cum se acumulează apa la nivel de bazin hidrografic și bazin acvatic, despre importanţa gestionării adecvate a bazinelor acvatice pentru balanţa apei, procesele de autoepurare a apei şi asigurarea accesului la apă a tuturor beneficiarilor dintr-un bazin hidrografic. Prezentarea o găsiţi aici.

Doamna Mariana Codreanu, șef-adjunct al Direcției managementul resurselor de apă din cadrul Agenţiei “Apele Moldovei”, a explicat aspectele practice în ceea ce priveşte elaborarea Regulamentului de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei. Prezentarea o găsiţi aici.

În cadrul evenimentelor au fost adresate mai multe întrebări din partea deținătorilor de lacuri de acumulare/iazuri, o bună parte din ele fiind similare pentru toate raioanele, unde au avut loc seminarele de informare. Astfel, dintre ele au fost următoarele:

Î: Deși mulți dintre deținători de lacuri de acumulare/iazuri nu au început procesul de elaborare a regulamentelor de exploatare și nici nu făcut o cercetare de piață pentru a vedea costul acestei proceduri, majoritatea lor s-au arătat nemulțumiți de faptul că trebuie să facă o investiție în acest sens și că din cele auzite costul ar fi unul exagerat, din punctul lor de vedere.

R: În acest sens, Centrul Național de Mediu a colectat lista tuturor experților tehnici atestați în Republica Moldova, cu datele de contact și a distribuit-o participanților la evenimente. Astfel, facilitând procesul de cercetare de piață și de negociere a prețului pentru a găsi  ofertă mai avantajoasă pentru elaborarea regulamentelor de exploatare. Trebuie de menționat că, regulamentul de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor include date tehnice referitor la bazinul acvatic, regimul apei, volumele de apă permise pentru captare, volumele de apă obligatorii pentru deversare, date despre construcția hidrotehnică, etc. Astfel, acest regulament poate fi elaborat doar de experți tehnici atestați în domeniu. Ca o recomandare în obţinerea unui preț mai avantajos, poate fi luată în considerare asocierea mai multor deținători de iazuri dintr-o regiune, care să negocieze prețul elaborării regulamentelor pentru fiecare lac de acumulare/iaz, la pachet cu aceeași companie/expert tehnic atestat.

Î: Cine este responsabil de elaborarea Regulamentului?

R: Conform legislaţiei (Hotărîrea de Guvern nr. 977 din 16.08.2016), responsabil de elaborarea regulamentului de exploatare este deţinătorul lacului de acumulare/iazului, fără a fi specificat dacă deţinătorul este considerat proprietarul (persoana fizică sau juridică, care are actul de proprietate) sau utilizatorul (persoana care utilizează lacul în diverse scopuri: piscicultură, agrement sau agricultură). În acest context, reprezentantul Agenţiei „Apele Moldovei” a venit cu precizarea că au fost înaintate propuneri de modificări a HG nr. 977 cu precizarea ca responsabil pentru elaborarea regulamentului de exploatare să fie proprietarul lacului de acumulare/iazului. Astfel, va fi facilitat accesul tuturor utilizatorilor de apă la document.

Un alt subiect discutat aprins, chiar dacă nu a fost parte a agendei evenimentului, a fost conflictul dintre piscicultori și agricultori, ambii fiind utilizatori de apă importanți într-un bazin hidrografic. Dat fiind faptul că, chiar dacă construcţia hidrotehnică, terenul pe care este construit bazinul acvatic sunt în proprietatea/arenda persoanei fizice/juridice, apa este un bun al statului, care trebuie să asigure accesul la apă a tuturor utilizatorilor din bazin. Legea apelor (art. 25) stipulează prioritățile la folosința apelor în Republica Moldova. Astfel că, primă prioritate obligatorie este satisfacerea necesităţii populaţiei în apă potabilă şi în apă pentru necesităţi casnice, asigurarea debitelor salubre. De remarcat, că asigurarea debitelor salubre, care trebuie să fie respectate de către fiecare deținător de lac de acumulare/iaz sunt obligatorii. Această măsură vine să faciliteze asigurarea volumelor de apă în râuri pentru menținerea proceselor dea autoepurare a apei și pentru asigurarea accesului la apă a utilizatorilor aflați în aval. În continuare Legea apelor stupulează că, în cazul în care planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic nu specifică o altă ordine de priorităţi la folosinţa şi la alocarea apei, folosinţa specială a apei va fi conformată următoarelor priorităţi: a) irigarea şi adăpatul animalelor; b) activităţile industriale, inclusiv activităţile miniere şi activităţile în agroindustrie; c) pescuitul şi piscicultura; d) generarea de hidroenergie; e) sportul şi agrementul; f) alte domenii. Respectiv, atunci când este elaborat Regulamentul de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, este foarte important să fie specificată destinația acestuia, fiindcă prioritate în folosința apei va fi dată conform specificației din regulament.

Materialele seminarelor pot fi găsite aici.

Următoarea sesiune de informare va continua în toamna anului 2018 (octombrie-noiembrie), când vor fi organizate seminare pentru deținătorii de lacuri de acumulare/iazuri din raioanele Orhei, Sîngerei, Rîşcani, Străşeni şi Teleneşti.

 
Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului  Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova”, care este implementat de Centrul Național de Mediu, în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)” ” susţinut financiar de Agenţia „Apele Moldovei”Vizualizari: 201

Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii