Legislaţia de mediu

Lista actelor legislative în domeniul protecţiei mediului ale Republicii Moldova

Codurile Republicii Moldova

 1. Codul funciar, nr. 828 din 25.12.1991  
 2. Codul subsolului, nr.3 din 02.02.2009 
 3. Codul silvic, nr.887 din 21.06.1996 

Legile Republicii Moldova

 1. Legea privind protectia mediului inconjurator, nr.1515 din 16.06.1993
 2. Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 
 3. Legea cu privire la apa potabila, nr.272 din 10.02.1999 
 4. Legea regnului animal, nr.439 din 27.04.1995
 5. Legea regnului vegetal nr. 239 din 08.11.2007 
 6. Legea cu privire la protectia plantelor, nr.612 din 01.10.1999
 7. Legea culturilor nucifere, nr.658 din 29.10.1999 
 8. Legea cu privire la zonele si fasiile de protectie a apelor, raurilor si bazinelor de apa, nr.440 din 27.04.1995 
 9. Legea cu privire la spatiile verzi ale localitatilor urbane si rurale, nr.591 din 23.09.1999 
 10. Legea pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate, nr.1041din 15.06.2000 
 11. Legea privind protectia aerului atmosferic, nr.1422 din 17.12.1997
 12. Legea cu privire la resursele naturale, nr.1102 din 06.02.1997 
 13. Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura nr. 149 din 08.06.2006 
 14. Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat, nr.1538 din 25.02.1998 
 15. Legea privind plata pentru poluarea mediului, nr.1540 din 25.02.1998 
 16. Legea privind deseurile, nr.209 din 29.07.2016 
 17. Legea privind expertiza ecologica, nr.851 din 29.05.1996 
 18. Legea privind securitatea industriala a obiectelor industriale periculoase, nr.116 din 18.05.2012
 19. Legea cu privire la regimul produselor si substantelor nocive, nr.1236 din 03.07.1997 
 20. Legea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial si reglementarea utilizarii hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, nr.852 din 14.02.2002
 21. Legea privind securitatea biologica, nr.755 din 21.12.2001
 22. Legea privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, nr.132 din 08.06.2012 
 23. Legea privind eficienta energetica, nr.142 din 02 .07.2010 
 24. Legea cu privire la activitatea hidrometeorologica, nr.1536 din 25.02.1998 
 25. Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, nr.352 din 24.11.2006
 26. Legea privind accesul la informatie, nr.982 din 11.05.2000 
 27. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, nr.29 din 13.02.2003 
 28. Lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea in domeniul actiunilor active asupra proceselor meteorologice si altor procese geofizice, nr.1080 din 24.05.2002 
 29. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la reteaua hidrometeorologica interstatala a Comunitatii Statelor Independente, nr.1363 din 4.10.2002 
 30. Lege cu privire la ratificarea Protocolului privind poluantii organici persistenti si a Protocolului privind metalele grele la Conventia din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, nr. 1018 din 25.04.2002 
 31. Lege pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea biologica, nr. 1381 din 11.10.2002 
 32. Legea privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internationale in domeniul protectiei mediului, nr. 111 din 27.04.2001

Hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova

 1.  Despre aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice nr. 988 din 21.09.1998  
 2. Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de instituire a regimului de arie naturală protejată nr. 803 din 19.06.2002 
 3. Privind aprobarea Concepţiei politicii de mediu a Republicii Moldova nr. 605 din 02.11.2001 
 4. Pentru aprobarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova nr. 350 din 12.07.2001 

 Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

 1. Cu privire la unele măsuri privind reglementarea utilizării bazinelor acvatice, nr. 1202 din 08.11.2001 
 2. Cu privire la măsurile pentru susţinerea dezvoltării culturilor nucifere, nr.189 din 05.03.2001 
 3. Cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise,nr. 1543 din 29.11.2002 
 4. Cu privire la măsurile de stabilire a zonelor şi fâşiilor riverane de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă, nr. 32 din 16.01.2001 
 5. Despre aprobarea Regulamentului privind zonele protejate naturale şi construite, nr.1009 din 05.10.2000 
 6. Pentru aprobarea Regulamentelor-cadru ale parcurilor naţionale, monumentelor naturii, rezervaţiilor de resurse şi rezervaţiilor biosferei, nr. 782 din 03.08.2000 
 7. Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la ariile cu management multifuncţional, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile naturale, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile peisagistice şi Regulamentului-cadru cu privire la monumentele de arhitectură peisajeră nr. 784 din 03.08.2000 
 8. Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la grădinile botanice, Regulamentului-cadru cu privire la grădinile dendrologice, Regulamentului-cadru cu privire la grădinile zoologice, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile ştiinţifice nr. 785 din 03.08.2000 
 9. Cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici nr. 961 din 21.08.2006 
 10. Despre aprobarea Regulamentului privind antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu nr. 72 din 25.01.2000 
 11. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea informaţiei hidrometeorologice în activitatea economică a agenţilor economici nr. 935 din 11.10.1999 
 12. Despre aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice nr. 988 din 21.09.1998 
 13. Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea impactului întreprinderilor privatizabile asupra mediului înconjurător nr. 394 din 08.04.1998 
 14. Pentru aprobarea regulamentului privind auditul ecologic al întreprinderilor nr. 395 din 08.04.1998 
 15. Cu privire la evidenţa de stat a fondului forestier nr. 1007 din 30.10.1997 
 16. Cu privire la clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale nr. 1008 din 30.10.1997 
 17. Cu privire la măsurile de asigurare a ocrotirii pădurilor, perdelelor forestiere de protecţie şi a altor plantaţii silvice nr. 106 din 27.02.1996 
 18. Cu privire la modul de elaborare şi aprobare a schemelor de utilizare în complex şi protecţie a apelor nr. 747 din 03.11.1995 
 19. Cu privire la proiectul acordului de concesiune între Guvernul Republicii Moldova şi Compania de exploatare a resurselor „Redeco LTD" (S.U.A.) privind cercetarea şi exploatarea resurselor de ţiţei şi gaze din Republica Moldova nr. 621 din 07.09.1995 
 20. Cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului nr. 259 din 12.04.2013 
 21. Cu privire la Regulamentul Cadastrului de Stat al Apelor nr. 763 din 23.09.2013 
 22. Despre aprobarea Principiilor de bază pentru restabilirea terenurilor degradate nr.404 din 09.06.1994 
 
 Lista convențiilor relevante

Denumire

Statut, data

Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992)

Ratificat la 23.06.1993

Convenția privind conservarea vieții sălbatice si a habitatelor naturale din Europa

Ratificat la 23.06.1993

Convenţia Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (New-York, 9 mai 1992)

Ratificat la 16.03.1995

Convenţia pentru protecţia stratului de ozon (Vienna, 22 martie 1985)

Aderat la 24.07.1996

Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau de deşertificare (Paris, 17 iunie 1994)

Aderat la 24.12.1998

Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului

Adoptat la 07.04.1999

Convenţiei asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice

Ratificat la 14.07.1999

Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă 
a fluviului Dunărea

Ratificat la 29.08.1999

Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice

Ratificat la 01.04.2001

Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie

Ratificat la 27.06.2001

Convenţia privind poluanţii organici persistenţi (Stocholm, Suedia 2001)

Ratificat la 19.02.2004

Convenția de la Minamata cu privire la mercur

Semnat la 04.10.2013

Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi referitor la finanţarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa

Aderat la 03.12.2015

Protocolul referitor la substanţele care distrug stratul de ozon (Montreal, 16 septembrie 1987)

Aderat la 24.07.1996

Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea (New York, SUA 2001)

Ratificat la 11.10.2002

Protocolul de la Kyoto (Kyoto, 11 decembrie 1997)

Aderat la 13.02.2003

Protocolul de la Nagoya privind accesul și partajarea beneficiilor (APB)

Semnat la 06.12.2011

Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontier (Espoo, 25 februarie 1991)

Ratificat la 23.06.1993

Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale (Helsinki, 17 martie 1992)

Ratificat la 23.06.1993

Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale (Helsinki, 17 martie 1992)

Ratificat la 23.06.1993

Convenţia privind procedura de consimţămînt prealabil în cunoştinţa de cauză aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional , de la Rotterdam

Ratificat la 25.11.2004

Convenţia privind controlul asupra transportării transfrontiere a deşeurilor periculoase şi neutralizarea lor (Basel, 22 martie 1989)

Ratificat la 10.03.1998

Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Bonn, 1979), Acordul privind conservarea liliecilor din Europa şi Acordul privind conservarea păsărilor migratoare de apă african-euroasiatice)

Ratificat la 28.09.2000

Convenţia privind Peisajul European, semnată la Florenţa, Italia 20 octombrie 2000

Ratificat la 12.11.2001

Convenţii din cadrul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică a

 

Planuri, programe sau strategii naționale/regionale

Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova

Adoptat la  12.07.2001

Strategia Naţională cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planul Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi

Aprobat la 20.10.2004

Strategia de dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală pentru anii 2012-2022

Aprobat la 04.07.2012

Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”

Adoptat la 11.07.2012

Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030

Aprobat la 05.02.2013

Strategia de mediu pentru anii 2014 - 2023 şi Planul de acţiuni 
pentru implementarea acesteia

Aprobat la 24.04.2014

Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020

Aprobat la 04.06.2014

Strategia Republicii Moldova  de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia

Aprobat la 10.12.2014

Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia

Aprobat la 18.05.2015

Acordul asupra conservării păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice

Aderat la 28.09.2000

Acordul privind conservarea liliecilor în Europa

Aderat la 28.09.2000

Programul naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova

Aprobat la 18.10.2010

Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020

Aprobat la 10.11.2011

Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016

Aprobat la 04.07.2013

Planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020

Aprobat la 27.12.2013

Planul naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018

Aprobat la 10.02.2014
Articole

Totalurile proiectului din bazinul r.Răut


16.11.2017 detalii

Odorizant de baie cu doar 4 ingrediente


31.10.2017 detalii

Monitorizarea calității apei pe cursul r.Răut


27.10.2017 detalii

Să învățăm despre deversarea corectă a apelor reziduale în mediul înconjurător


20.10.2017 detalii

INFOGRAFIC: Soluția optimă de colectare a deșeurilor după părerea populației


27.07.2017 detalii