Proiecte

Informarea tinerilor din R. Moldova despre fenomenul schimbărilor climatice și măsuri de adaptare


Noțiunea de „schimbări climatice” este deseori percepută ca ceva abstract, un proces care nu ne afectează direct și consecințele căruia pot fi redresate simplu. Gradul de sensibilitate scăzut față de subiectul respectiv provoacă indiferență și generează inactivitate în societate. Fiecare individ consideră că, atâta timp cât el are acces la apă potabilă, are alimente din belșug și trăiește într-un mediu salubrizat, el este protejat de orice catastrofă naturală iminentă.
Dar oare sunt atât de îndepărtate acele timpuri când nu va mai fi cale întoarsă pentru omenire? – acesta este subiectul cheie pe care dorim să-l răscolim în conștiința tinerei generații, sensibilizându-i despre efectele schimbărilor climatice în Republica Moldova, cauzele care provoacă aceste efecte şi contribuţia fiecăruia în procesul de atenuare a acestor efecte. Efectele schimbărilor climatice în Republica Moldova se resimt în primul rând prin reducerea cantităţii de apă din sursele de suprafaţă, freatice, precum şi generate de precipitaţii. Periodicitatea anilor secetoşi devine tot mai frecventă, iar populaţia în mod direct observă şi resimte lipsa apei. În acelaşi timp şi agricultorii simt lipsa apei pentru irigare şi pentru creşterea culturilor agricole, fiind în căutarea de noi surse de apă sau soluţii pentru a putea creşte acea producţie. Sunt foarte multe lucruri necunoscute în societate despre efectele schimbărilor climatice, dar şi despre măsurile de atenuare a lor. Cercetările demonstrează că aceste efecte sunt tot mai intense, iar consecinţele vor fi suportate în mod special de generaţia care acum este tânără şi în următorii 20-30 de ani îşi vor desfăşura activitatea în calitate de adulţi. Din păcate, însă, sistemul nostru educaţional nu atrage atenţie asupra acestui subiect şi nu pregăteşte generaţia tânără pentru a confrunta efectele schimbărilor climatice şi pentru a acţiona în consecinţă. Doar unii profesori din instituţiile de învăţământ preuniversitar, care se dedică meseriei, pot să menţioneze în cadrul cursurilor de geografie, ecologie, biologie despre noţiunea de schimbări climatice, efecte şi, eventual, măsuri de adaptare. 
Obiectivul general al proiectului ,,Informarea tinerilor din R. Moldova despre fenomenul schimbărilor climatice și măsuri de combatere'' a urmărit creşterea nivelului de coştientizare a tinerei generaţii cu privire la efectele schimbărilor climatice şi măsurile de adaptare la acestea.
În cadrul acestui proiect, au fost implementate următoarele activități:

În cadrul proiectului a fost elaborat un set de materiale, care va servi drept suport informațional pentru instituţii de învăţământ preuniversitar şi organizaţii
 neguvernamentale în procesul educaţiei formale şi non-formale pe aspecte ce vizează schimbările climatice: efecte, cauze, măsuri de atenuare, măsuri de adaptare. Printre acestea se numără un ghid despre fenomenul schimbărilor climatice, care conține și un șir de măsuri de adaptare la acestea. Materialul didactic poate fi accesat aici, fiind distribuit anterior direcțiilor de învățămînt, școlilor și publicului larg prin intermediul poștei electronice și rețelelor de socializare. La recomandarea CNM, materialele pot fi utilizate de profesori sau de activişti civici, în calitate de materiale didactice pentru orele de ecologie, de geografie, biologie, unde se va discuta despre aspectele schimbărilor climatice. 


Ţinând cont de faptul, că efectele schimbărilor climatice în Republica Moldova au consecinţe directe asupra reducerii volumului de apă din sursele de suprafaţă, freatice, respectiv şi asupra straturilor de resurse de apă subterane, este foarte important să analizăm situaţia curentă şi să acţionăm, reabilitând şi protejând resursele noastre de apă. Protecţia resurselor de apă este una din măsurile de adaptare la schimbările climatice prevăzută şi de Strategia Naţională de Adaptare la Schimbarea Climei până în anul 2020, care presupune realizarea unui şir de acţiuni de rigoare. Pentru a creşte nivelul de conştientizare a tinerei generaţii cu privire la consecinţele schimbărilor climatice asupra resurselor de apă şi necesitatea stringentă de a acţiona, în timpul cel mai apropiat, pentru atenuarea acestor efecte, în cadrul proiectului a fost desfăşurată o expediţie ecologică în sub-bazinul râului Răut, cel mai mare sub-bazin hidrografic din Republica Moldova, care are o importanţă mare pentru menţinerea volumului de apă a fluviului Nistru, precum şi un impact semnificativ asupra acestuia, fiind o sursă importantă de aprovizionare cu apă a unui număr mare de populaţie a ţării. Rîul Răut ocupă o treime din suprafaţa ţării și, din păcate, se confruntă cu toate problemele care provoacă poluarea apelor şi diminuarea volumului de apă în rîuri. Problemele care pot fi depistate în bazinul rîului Răut sunt poluarea cu ape de canalizare netratate, poluarea cu deşeuri, lipsa fâşiilor de protecţie a rîului şi nerespectarea zonei de protecţie a acestuia, îndiguirea cursului rîului şi nerespectarea debitului salubru, captarea izvoarelor şi altele care au fost demonstrate tinerilor în cadrul proiectului şi pot servi drept exemplu de nerespectare a legislaţiei de mediu şi motive de amplificare a efectelor schimbărilor climatice. Rîul Răut se confruntă și cu scăderea dramatică a volumului de apă din cauza schimbărilor climatice din ultimul timp, ceea ce afectează folosirea apelor la irigare, în piscicultură şi alte necesităţi, diminuind în final volumul apei debitat în fluviul Nistru. 

Drept metodă practică de studiere a acestor probleme, a fost organizată expediția ecologică care a permis participanților să observe și să studieze, timp de 7 zile, întregul curs al râului Răut, de la izvor până la vărsare. La sfîrșitul lunii iulie 2016, 25 de tineri cu vârsta între 16 şi 23 de ani, selectaţi în bază de concurs (licee, colegii și universități) au participat în cadrul expediției, care s-a desfăşurat în aer liber, cu cazare în corturi, dar cu acces la apă, sanitaţie și curent electric. Fiecare zi a fost o aventură, conținînd diverse activități interactive și multă deplasare pietonală.Expediția a conținut elemente educative despre schimbările climatice, consecinţele lor asupra resurselor de apă, acţiunile pe care trebuie să le întreprindem pentru atenuarea efectelor şi adaptarea la acestea. În cadrul expediţiei au fost organizate sesiuni de interacţiune cu autorităţi publice locale, organe competente, fermieri și cetăţeni, pentru a pune în discuţie impactul schimbărilor climatice asupra vieţii cotidiene a oamenilor şi acţiunile pe care le întreprind sau ar trebui să le întreprindă autorităţile, cetăţenii, fermierii, gestionarii bazinelor acvatice pentru adaptare la schimbările climatice. Fiecare zi expediției a fost sumarizată în comunicate redactate de participanți,  care au povestit despre experienţele trăite şi concluziile interacţiunilor cu diferite grupuri ţintă. Pe parcursul expediţiei tinerii au filmat diferite momente care reflectau consecinţele schimbărilor climatice, însoțindu-le cu mesaje de explicație din partea lor, iar acestea au ajuns la publicul larg prin intermediul reportajelor realizate de mass-media pe final de expediție.

Pe parcursul expediției, au fost selectați 10 tineri care au fost instruiți cum pot disemina cunoștințele despre schimbările climatice, acumulate pe parcursul expediției. După, au fost pregătite o serie de prezentări despre schimbările climatice prezentate ulterior în 10 instituţii de învăţământ în care tinerii au desfășurat lecții ecologice, povestindu-le colegilor despre experienţele şi trăirile din săptămîna petrecută pe malurile rîului Răut. Orele ecologice pe tema schimbărilor climatice au fost desfăşurate în perioada lunilor septembrie-octombrie 2016 și au fost foarte îndrăgite de participanți. 

La sfîrșit de iunie 2016, a fost organizată proiecția filmului „Home” în unul din cluburile pentru tineret, cu implicarea a circa 100 de participanți de diferite vîrste, preponderent elevi din licee și studenți. Pe lîngă vizionarea filmului, au fost purtate și discuții interactive despre schimbările climatice și măsurile de adaptare la acestea. Partenerii prezentării filmului au fost Reţeaua Tinerilor Ecologişti, formată din tinerii implicaţi în activităţile CNM din ultimii 4 ani (peste 4000 de tineri), precum și Consiliul Naţional de Tineret din Moldova. Participanții a fost profund afectați de vizionarea filmului și au interacționat activ cu organizatorii, discutînd impactul și consecințele schimbărilor climatice, precum și micile schimbări pe care le poate face fiecare dintre noi pentru a le diminua.

Acest proiect a fost implementat de către Centrul Național de Mediu cu suportul financiar acordat de către AO ,,EcoContact'' prin intermediul programului ,,Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic (CFE II)''. Acest program este derulat cu suportul financiar al Uniunii Europene, Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (CAD) și Crucea Roșie din Austria.